Membership Plan

SILVER

Monthly
RM 149 RM479
  • Bonus 1: Group Support Sesama Ahli Buku Trader
  • Bonus 2: Senarai 200 Saham Global Patuh Shariah Serendah USD 5/Unit

GOLD

Quarterly (every 3 months)
RM 379 RM879
  • Bonus 1: Group Support Sesama Ahli Buku Trader
  • Bonus 2: Senarai 200 Saham Global Patuh Shariah Serendah USD 5/Unit

PLATINUM

Half-yearly (every 6 months)
RM 679 RM1199
  • Bonus 1: Group Support Sesama Ahli Buku Trader
  • Bonus 2: Senarai 200 Saham Global Patuh Shariah Serendah USD 5/Unit